Logo

Tło

licznik klienta - urządzenie

Button

Button

Zobacz film

          Licznk wejść do sklepu

EyeCounter - system, którego potrzebujesz   już dziś. Licznik osób.

ALL IN ONE dedykowana kamera analizuje natężenie ruchu w oparciu o obraz wysyłany z kamer cyfrowych, a informacje o klientach w sklepie analizowane są przez autorskie oprogramowanie.

Licznik klienta. Jakie cechy posiada nasz produkt ?

licznik osób - skuteczność

skuteczność liczenia na poziomie 97 %

analiza licznik wejść do sklepu
DEMO wkrótce

łatwa, intuicyjna i szybka analiza danych

Dashboard z danymi
dostępy administracyjny licznika klientów
DEMO wkrótce

możliwość stopniowania dostępu do panelu administratora

(pracownik, kierownik, dyrektor)
licznik klientów - łatwa dostępność

łatwy w instalacji, nawet w trudno dostępnych miejscach

(np. sufit)
bezpośredni eksport danych - licznik wejść do sklepu

bezpośredni eksport danych

możliwa integracja bazy danych systemu EyeCounter z systemem BI klienta
pomiar wysokości dzięki licznikowi osób

pomiar wysokości obiektu

mierzenie wysokości odwiedzających pozwala odróżnić dzieci od dorosłych
planowanie - licznik klientów

planowanie

zatrudnienie dodatkowego personelu – TAK! ale tylko w dni i godziny, w których liczba odwiedzających osiąga szczyt
eliminacja - licznik osób

eliminacja

możliwe ustawianie systemu tak, by liczył tylko klientów (z wykluczeniem ruchu personelu w newralgicznych godzinach – otwarcie, zamknięcie lokalu), to przekłada się na dokładniejszy współczynnik konwersji
licznik klientów wkrótce wyposażony w heatmapy

heatmapy – wkrótce!

odkrywanie zachowania Twojego odwiedzającego – gdzie lubi przebywać najdłużej Następnie przełożenie tego na atrakcyjność oferty wynajmu powierzchni twojego lokalu - wkrótce w ofercie
system kolejkowy - licznik osób

system kolejkowy – wkrótce!

dokładna analiza kolejek to kopalnia wiedzy o kliencie, jego potrzebach, to narzędzia służące sprawnej organizacji pracy i satysfakcji klienta – wkrótce w ofercie

EyeCounter - licznik wejść do sklepu

Dlaczego warto liczyć odwiedzających?

       Porównasz, jak różne lokalizacje Twojego biznesu działają w czasie i względem siebie

       ocenisz, która placówka działa efektywniej

       Rozróżnisz klientów dorosłych od dzieci

       efektywnie ocenisz potencjalnych klientów

       Ocenisz skuteczność przeprowadzanych działań reklamowo – marketingowych

       poznasz ilość odwiedzających w dniach przeprowadzanych aktywności

       Zwiększysz ruch, konwersję i kwotę transakcji

       zyskasz!

tło bottom

Dla kogo jest najlepszy?

licznik klientów dla sieci detalicznych

Sieci detaliczne

licznik osób dla galerii handlowych

Galerie handlowe

licznik osób dla operatorów sieci komórkowych

 

Operatorzy sieci
 komórkowych

licznik klienta dla punktów usługowych

Punkty usługowe

licznik osób na obiekty sportowe

Obiekty sportowe

licznik klienta pod eventy

Agencje eventowe

licznik osób dla muzeum

Muzea

licznik osób do bibliotek

Biblioteki

licznik klienta na wystawy

Wystawy

licznik klienta do aptek

Apteki

licznik klienta do drogerii

Drogerie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) znanego dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTIGUARD SP. Z.O. z siedzibą w Toruniu ul. Aleksandrowska 6-10, 87-100 Toruń, tel.: +48 56 654 71 33, @: optiguard.@optiguard.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
  • nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora w celu odpowiedzi/reakcji na zgłoszenie,
  • otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty będące zaangażowane w kontakt oraz Google LLC ze względu na stosowany mechanizm Google reCAPTCHA do badania czy zachowania użytkowników sklepu nie noszą znamion zachowań robotów i ujawnienia w związku z tym Pani/Pana adresu IP.
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

In connection with the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 04/05/2016), that came into force on May 25, 2018, hereinafter referred to as the GDPR, we inform that in accordance with Article 13. of GDPR:

 1. OPTIGUARD SP. Z O.O. with its registered office in Toruń ul. Aleksandrowska 6 -10, 87-100 Toruń, phone: +48 56 654 71 33, @: optiguard@optiguard.pl serves as the administrator of your personal data
 2. your personal data is processed in order to:
  • make a contact pursuant to Article 6.1 letter f) of GDPR as a legitimate interests of the Administrator in order to answer/react to the application.
  • oreceive marketing offers, occasional correspondence based on Article 6.1 letter a) of GDPR*
 3. recipients of your personal data will be entities authorized to obtain personal data on the basis of legal regulations, entities which are engage in contact and Google LLC because of the use of the Google reCAPTCHA to examin weather the behaviour of the clients of shops characterise as the behaviour of the robots and in connection with the above disclosure of your IP address.
 4. Your personal data will be stored until the completion of the purpose of your contact with the Administrator no longer than 2 years*, in the scope of receiving marketing offers, commercial offers, occasional correspondence, from the moment of expressing your consent until the moment of withdrawal of this consent.
 5. you have the right to request from the Administrator access to personal data, rectification, deletion or limitation of data processing and the right to object to data processing; in case of a consent to the processing of personal data in order to receive marketing offers you have the right to transfer your personal data and to withdraw your consent at any time without affecting the legality of the processing, which was made on the basis of the consent expressed before the withdrawal
 6. you have the right to file a complaint to the supervisory body, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection,
 7. providing personal data was voluntary, however, refusing the application could result in the lack of possibility of making a contact.

Gemäß Art. 13 der allgemeinen Verordnung über den Schutz personenbezogener Daten vom 27. April 2016 Amtsblatt UE L 119 vom 04.05.2016), im Weiteren DSGVO genannt, teile ich mit, dass:

 1. der Administrator Ihrer personenbezogenen Daten die Gesellschaft OPTIGUARD SP. z o.o. mit Sitz in Toruń ul. Aleksandrowska 6-10, 87-100 Toruń, Tel.: +48 56 654 71 33, @: ................, ist.
 2. Ihre personenbezogenen Daten werden für folgende Zwecke verarbeitet:
  • Kontaktaufnahme aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f der DSGVO als berechtigtes Interesse des Administrators, um auf die Anmeldung zu antworten / zu reagieren,
  • Erhalt von Marketingangeboten, gelegentlicher Korrespondenz aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a der DSGVO.
 3. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten werden ausschließlich Träger sein, die gesetzlich berechtigt sind, personenbezogene Daten zu erhalten, Träger, die in Kontakt engagiert sind sowie Google LLC aufgrund des angewandten Mechanismus Google reCAPTCHA zur Untersuchung dessen, ob das Verhalten der Nutzer des Ladens nicht die Merkmale des Verhaltens von Robotern tragen, und in Zusammenhang damit zur Offenlegung Ihrer IP-Adresse.
 4. Ihre personenbezogenen Daten werden bis zum Wegfall des Grundes gespeichert, für den Sie mit dem Administrator nicht länger als drei Jahre in Verbindung getreten sind, und in Bezug auf Erhalt von Marketingangeboten, Handelsangeboten, gelegentlicher Korrespondenz, ab dem Zeitpunkt Ihrer Zustimmung bis zu dem Zeitpunkt des Widerrufs dieser Zustimmung.
 5. Sie das Recht haben, von dem Administrator den Zugriff auf personenbezogenen Daten zu verlangen, diese Daten zu berichtigen, zu löschen oder ihre Verarbeitung einzuschränken, Einspruch einzulegen, falls Sie Ihre Zustimmung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, um Marketingangebote zu erhalten - haben Sie das Recht, die Zustimmung jederzeit zu widerrufen, ohne Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die auf der vor dem Widerruf ausgedrückten Zustimmung beruhte.
 6. Sie das Recht haben, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, d.h. dem Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten, einzureichen.
 7. Die Angabe personenbezogener Daten ist freiwillig. Die Nichtangabe von Daten kann jedoch zu einer Unmöglichkeit der Kontaktaufnahme führen.